Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst inzake websites voor derden 

Webcoo beheert de persoonsgegevens van de websites die zij host en beheert. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Webcoo 'verwerker' en is de klant 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Webcoo en haar klanten verplichten zich over en weer om de AVG na te leven. Webcoo zal de persoonsgegevens alleen verwerken om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Webcoo heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld op de websites die Webcoo ontwikkelt en beheert.  

De klant garandeert dat hij toestemming of een andere wettelijke grondslag heeft voor de verwerkingen van de persoonsgegevens en vrijwaart Webcoo ter zake voor alle aanspraken van betrokkenen.  

Webcoo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG.  

 

Privacy en geheimhouding 

Webcoo is zich ervan bewust dat de informatie die de klant met Webcoo deelt en opslaat (binnen de door Webcoo gecontracteerde partijen) een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle medewerkers van Webcoo zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de klant omgaan.  

 

Toegang tot klantgegevens 

Systeembeheerders van Webcoo hebben volledige toegang tot de klantgegevens op de websites die Webcoo beheert, voor:

  • het plaatsen van een nieuwe versie;
  • het doorvoeren van patches en hotfixes;
  • het maken van een back-up;
  • het verplaatsen van een omgeving;
  • het uitvoeren van helpdeskfuncties.  

De datacenters waar de hostingservices van Webcoo gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Europa. De datacenters voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd. Persoonsgegevens opgeslagen in deze datacenters worden door Webcoo en subverwerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische ruimte.  

 

Meldplicht datalekken 

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Webcoo zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Webcoo als verwerker de klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de klant als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Aldus opgemaakt te Zeist, 8 mei 2018

Route

drupal expert adres Julianalaan 59
3708 BB Zeist
drupal expert bellen 030 698 4224
drupal expert mailen contact@webcoo.nl
  KVK: 30159856
  Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacyverklaring
  drupal groene hosting